Sentrale helseregistre

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)
 • Forsvarets helseregister
 • Genetisk masseundersøkelse av nyfødte
 • Helsearkivregisteret
 • Hjerte- og karregisteret (HKR)
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister (MFR)
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
 • Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
 • Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Pseudonymt register for pleie- og omsorgssektoren (IPLOS)
 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)
 • Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
 • Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)